Защита на личните данни

Политика за защита на личните данни
Този нормативен документ за защита на личните данни указва начина, по-който фондация „Усмивка за Африка“ (наричана по-долу Фондацията), вписана в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК 177232521, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Симеоновско шосе 9, вх.А, ет.6, ап.83, GSM: 0887568274, имейл: office@smileforafrica.eu, събира, използва, поддържа и предоставя информация, събрана от потребителите на страницата www.smileforafrica.eu . Този нормативен документ за защита на личните данни е приложим върху интернет страницата и продуктите и услугите, предоставяни от Фондацията.

 

Каква информация събираме?
За лична идентификация
Когато използвате нашата интернет страница, Вие може да бъдете помолени да въведете Вашето име, имейл адрес или телефонен номер или други данни във връзка с услугите, които предлагаме. Предоставянето на лична Ви информация не е задължително. Също така Вие може да посетите страницата ни анонимно. Ние ще съберем информация за лична идентификация само, ако Вие доброволно ни я предоставят чрез попълване на нашата контактна или други форми.
За нелична идентификация
Ние може да съберем нелична информация за идентификация, когато използвате страницата ни. Неличната информация за идентификация може да включва име на браузер, вид компютър и техническа информация за инструментите, чрез които се свързвате с нас и използвате страницата ни. Такива могат да бъдат операционната система, използвани интернет доставчици и друга подобна информация.

За какво използваме информацията Ви?

Всяка информация, която събираме от Вас, може да бъде използвана по един от следните начини:
– Да обработим запитването Ви относно информация или услуга, която предоставяме
– Да се персонализира опита Ви с нас ( с цел да отговорим по-добре на индивидуалните Ви нужди)
– Да подобрим обслужването на клиентите ни (информацията ни помага за по-ефективно отговаряне на запитванията и нуждите на ползвателите).

 

Как защитаваме Вашата информация?
Като сме наложили мерки за сигурност, с цел опазване и сигурност на личните Ви данни, когато правите поръчка или когато ги въвеждате.
Личната Ви информация не се пази на нашите сървъри и електронни устройства.
Изпращането на информация по интернет не е напълно сигурен начин на комуникация и поради това ние не можем да гарантираме сигурността на данните, които се изпращат към нас в електронен вид. Изпращането на такива данни става изцяло на Ваш риск.

Срок на съхранение
Вашите данни се съхраняват от нас за срок от 1 (една) година от датата на която Вие сте дали изричното си съгласие за това. Ако оттеглите съгласието си преди изтичането на този срок, то те ще бъдат изтрити.
Разкриваме ли информация на външни страни?
Ние не продаваме, не търгуваме и по никакъв начин не предостъпваме информацията Ви за лична идентификация на външни страни. Това не включва доверени трети страни, които са наши партньори в управлението и поддръжката на страницата ни, управлението на нашия бизнес или такива, които Ви обслужват, докато тези страни имат сключено споразумение за конфиденциалност с нас. Може да предоставим информация за Вас, ако това е съгласувано според закона или за да защитим нашите или други права, собственост и сигурност или по разпореждане на компетентни държавни органи.

Линкове на трети страни
Ние можем да включим или да предложим продукти или услуги на трети страни на страницата ни. Тези трети страни имат отделни и независими политики за защита на личните данни. Поради това ние не носим отговорност за съдържанието и дейностите им.

Поверителност на лична финансова информация
Финансова информация за потребителите, ползващи услугата за онлайн дарения, не попада в базата данни на Фондацията, а се предава директно към системите за онлайн разплащания на paypal.com, еPay.bg, Борика. След завършване на регистрацията в специализираната секция на уебсайта заявената сума за дарение се превежда по сметката на Фондацията.
Онлайн даренията се извършват в съответствие с Общите условия за ползване на системите за онлайн разплащания на paypal.com, еPay.bg, Борика.

 

Условия за ползване

Моля също така да се запознете с на условията ни за ползване (по-долу) и ограничаване на отговорността, регулиращи използването на страницата ни – www.smileforafrica.com .

 

Вашето съгласие
С използването на страницата ни, Вие се съгласявате с този нормативен документ за защита на личните данни, отказ от права и Условия за ползване. Ако не сте съгласни с този документ, моля да не използвате страницата ни. При използване на страницата, при публикуването на промените в този документ, това ще означава, че Вие приемате тези промени.
Ако се свържете с нас през нашата контактна форма, Вие трябва изрично да се съгласите, че сте съгласни Вашите лични данни да се съберат и обработят с цел обработка на запитването Ви или поръчка (според Регламент (EC) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Ако не се съгласни данните Ви да бъдат събрани и обработени от фондация „Усмивка за Африка“ , то контактната форма няма да бъде изпратена към нас.

Права на субектите на лични данни
Като субект на лични данни Вие имате право на достъп, коригиране или изтриване на лични данни (правото „да бъдеш забравен“), ограничаване на обработването, възражение срещу обработването, преносимост на данните и реда за упражняването им.
Ако желаете да получите достъп, да заявите корекция, изтриване, ограничение на обработването, възражение срещу обработването, преносимост на данните Ви, моля, изпратете ни имейл на office@smileforafrica.eu със заявка за това.

 

Съответствие
Ние спазваме и оперираме в съответствие със закона за защита на личните данни и Регламент (EC) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Няма да предоставяме личната Ви информация на външни страни без изричното Ви съгласие.

Контролен орган

Контролен орган за изпълнението на регламента за защита на личните данни на физическите лица в Република България е КЗЛД. Ако считате, че правата Ви според Регламент (EC) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) са нарушени, Вие можете да подадете жалба до КЗЛД или до компетентния съд.
Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2,
тел.: 02/91 53 518, факс: 02/91 53 525
Email: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Връзка с нас
Ако имате въпроси относно този документ за защита на личните данни, Вие можете да се свържете с нас на:
GSM: 0887568274
office@smileforafrica.eu
www.smileforafrica.eu

 

Промени в документа за защита на личните данни
Фондация „Усмивка за Африка“ има правото да актуализира този документ по всяко време, с цел хармонизиране със законодателни промени или други належащи причини. В случай на промени на документа, ще бъде актуализирана версията и датата на самия документ.
Този документ последно е бил актуализиран на 25.05.2018

 

Условия за ползване

Условия за ползване на интернет страница www.smileforafrica.eu

1.Общи условия
Тези условия уреждат общите правила за ползване на интернет страница www.smileforafrica.eu (СТРАНИЦАТА). .
С всяко ползване на ресурсите на СТРАНИЦАТА потребителите декларират, че са запознати с настоящите условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват. В случай, че потребителите имат въпроси, е може да осъществи контакт с нас на посочените на Страницата контакти. Също така, ако потребителите не са съгласни с някои от условията, съдържащи се в общите условия, не се препоръчва използването на уеб сайта. Условията могат да бъдат актуализирани по всяко време без предварително уведомяване на потребителите.

2. Данни за собственика
Интернет страницата www.smileforafrica.eu е собственост на фондация „Усмивка за Африка“ (наричана по-долу Фондацията), вписана в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК 177232521, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Симеоновско шосе 9, вх.А, ет.6, ап.83, GSM: 0887568274, имейл: office@smileforafrica.eu

За целите и по смисъла на настоящите Общи условия за ползване, Интернет Страницата www.smileforafrica.eu, ще се изписва за краткост: СТРАНИЦАТА.
Настоящите Общи условия за ползване (за краткост „Общи условия“) уреждат предоставяните чрез СТРАНИЦАТА услуги.

Надзорни органи:
Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2,
тел.: 02/91 53 518, факс: 02/91 53 525
Email: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,
тел. 0700 111 22
факс: 02 / 988 42 18
Уеб сайт: www.kzp.bg

3. Основни понятия
В настоящите Общи условия под СТРАНИЦАТА се разбира интернет страницата www.smileforafrica.eu, собственост на фондация „Усмивка за Африка“ (наричана по-долу Фондацията), вписана в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК 177232521,
Потребител по смисъла на настоящите Общи условия е всяко дееспособно физическо или надлежно и валидно регистрирано юридическо лице. Потребителите по смисъла на настоящите Общи условия са два вида:
1.Регистрирани – потребителите, които се регистрират на интернет страницата на фондация „Усмивка за Африка“, чрез надлежно попълване на електронна форма за контакт.
2.Нерегистрирани – потребителите, които посещават СТРАНИЦАТА без да извършват необходимите действия по регистрация.
„Сайт”– интернет ресурс, изразяващ се в файлове, програми, текст, картина, изображение и/или други материали, достъпни чрез сайта www.smileforafrica.eu .
Настоящите Общи условия са публикувани на Интернет СТРАНИЦАТА и се считат за приети от потребителя с на влизането му в сайта.
„Услуги“са услугите, които СТРАНИЦАТА предлага, които включват, но не се ограничават до:
1/ Предоставяне на разнообразна информация за дейността на фондация „Усмивка за Африка“, както и услуги, новини, публикации свързани с дейността на фондацията, информация за проекти, партньори, както и връзки към други интернет страници.
2/ СТРАНИЦАТА може да предоставя възможност чрез попълване на форма за контакт потребителят да изпрати запитвания за информация, свързана с дейността на фондацията.

4. Условия за ползване на интернет страницата (сайта) www.smileforafrica.eu
Общите условия в СТРАНИЦАТА сами по себе си представляват договор, който всеки потребител сключва с фондация „Усмивка за Африка“ като собственик на СТРАНИЦАТА.
С влизането в уеб сайта потребителят декларира, че желае да ползва услугите на сайта, че е запознат с настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва при използването на сайта, на всяка връзка и секция от него, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено в следствие на използването на този сайт.
Обвързването с Общите условия е приложимо както за текущата конфигурация на сайта, така и при бъдещи промени, направени в него под формата на допълнителни изменения или добавяне на нови връзки, секции и други.
Фондация „Усмивка за Африка“ запазва правото си едностранно да променя, изменя и добавя настоящите Общите условия, като за това не е длъжна изрично да уведомява потребителя. Всички промени в Общите условия, които Фондацията прави, ще бъдат публикувани на тази страница и всеки потребител има свободен достъп до тях. Промените влизат в сила веднага след публикуването им. Отговорност на потребителя е да се запознае с Общите условия преди всяко използване на интернет сайта www.smileforafrica.eu .
Фондацията може да промени или прекрати всяка услуга или характеристика на сайта си по всяко време, включително, но неограничаващо се до съдържание, както и оборудване (хардуер и софтуер) необходимо за достъп или употреба.
Фондацията не носи отговорност за възникнали загуби, преки или косвени щети, пропуснати ползи в резултат на промени на Условията и Услугите, както и на всякакви други промени в съдържанието на интернет сайта www.smileforafrica.eu .
Фондацията няма задължение да контролира начина, по който потребителят използва предоставяните в СТРАНИЦАТА услуги и не носи отговорност за целите и дейността на потребителя във връзка с използване на услугите. Операторът няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите му или направена достъпна при предоставяне на услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на потребителя посредством ползването на услугите.
Всеки потребител има право да използва услугите на сайта и информацията в него единствено за лични/нетърговски цели, като се съгласява, че информацията, публикувана на сайта, не може да бъде основание за предявяване на негови искове към СТРАНИЦАТА и нейния собственик.
Потребителят се задължава при ползване на услугите на сайта да спазва законодателството, добрите нрави, морала, утвърдената интернет етиката и да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
Фондацията има право, но не и задължение, да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги на потребител, който не спазва горните изисквания.
Фондацията уведомява потребителите, че информацията и съдържанието на интернет Страницата може да съдържа неточности или да има пропуски и следва да бъдат използвана като спомагателен, а не като основен източник.

5. АВТОРСКИ ПРАВА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
При използването на ресурсите, предмет на настоящите Общи условия, потребителят има достъп до разнообразно съдържание, което може да е обект на авторско право или други права на интелектуална собственост. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта (новини и актуална информация, авторски снимки, видео материали и публикации) са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
Използването на материали от СТРАНИЦАТА е разрешено, само когато източникът им е коректно посочен.

6. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
Фондация „Усмивка за Африка“ полага всички усилия, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Фондацията не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Фондацията нейната сигурност и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
Фондацията не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на препратки към Интернет страници и на услуги или ресурси, които са станали достояние на потребителя при ползването на СТРАНИЦАТА.
Фондацията не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
Фондацията има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

7. ХИПЕРВРЪЗКИ
Информацията, документите и услугите съдържащи се в уебсайтове, към които настоящия сайт препраща или предлага хипервръзки, не са проверявани и анализирани от Фондация „Усмивка за Африка“ и Фондацията по никакъв начин не гарантира тяхната точност, пълнота и/или достъпност.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Всеки потенциален спор между Фондация „Усмивка за Африка“ и потребителите се решава чрез взаимно споразумение. При невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентните органи в Република България.
Ако не сте съгласни с тези условия и не желаете да се обвързвате с тях, не се разрешава да посещавате интернет сайта www.smileforafrica.eu , използвате или да сте страна в обусловени от него правоотношения.
Връзка с нас:
Ако имате въпроси относно този документ, Вие можете да се свържете с нас на:
GSM: 0887568274
office@smileforafrica.eu
www.smileforafrica.eu

Промени в Общите условия за ползване на СТРАНИЦАТА
Фондация „Усмивка за Африка“ има правото да актуализира този документ по всяко време. Ако решим да променим документа, ние ще актуализираме версията и датата на самия документ. Този документ последно е бил актуализиран на 25.05.2018

 

Свържете се с нас :

 

 

Описание Сума
Дарение за Фондация Усмивка за Африка BGN

Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

 

 

Банкова сметка :

  • IBAN: BG60RZBB91551008843127

  • BIC: RZBBBGSF

  • Райфайзенбанк (България) ЕАД

  • Титуляр : Фондация Усмивка за Африка

                 Общи условия